Veiklos sritys, kryptys ir prioritetai
Veiklos sritys, kryptys ir prioritetai


Įstaigos kultūra, ugdymo kultūra, bendradarbiavimo kultūra – svarbus žengiančios pirmyn įstaigos bruožas. 

Skyrius 
Žvaigždutė“ - įstaiga, ugdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus.

Įstaiga siekia - teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, kūrybišką, savimi  pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką. Sudaryti prielaidas jo tolimesnei ugdymo(si) pakopai - mokyklai.


Prioritetai:

  • Etninė kultūra, jos integracinės galimybės, kaip neatskiriama tautos kultūros dalis.
  • Sveika gyvensena - padėti vaikui įgyti vis platesnę ir gilesnę sveikos gyvensenos patirtį, laikytis sveikos gyvensenos principų kasdieninėje veikloje.