Veiklos sritys, kryptys ir prioriteta


Įstaigos kultūra, ugdymo kultūra, bendradarbiavimo kultūra – svarbus žengiančios pirmyn įstaigos bruožas. Skyrius „Žvaigždutė“ – įstaiga, ugdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus.
Įstaiga siekia – teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, kūrybišką, savimi  pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką. Sudaryti prielaidas jo tolimesnei ugdymo(si) pakopai – mokyklai.

Prioritetai:

  • Etninė kultūra, jos integracinės galimybės, kaip neatskiriama tautos kultūros dalis.
  • Sveika gyvensena – padėti vaikui įgyti vis platesnę ir gilesnę sveikos gyvensenos patirtį, laikytis sveikos gyvensenos principų kasdieninėje veikloje.