Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Įstaigoje tenkinamas vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymą organizuoja įstaigos vaiko gerovės komisija. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jo tėvams (globėjams) gali būti kompleksiškai teikiamos švietimo pagalba, socialinė parama, sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. 

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, integruojami į grupes.  Ikimokyklinio ugdymo programa ir priešmokyklinio ugdymo bendroji programa pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius. 

Vaiko gerovės komisija bendradarbiauja su rajono pedagogine psichologine tarnyba.

Įstaigoje teikiamos paslaugos vaikams, turintiems sveikatos, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, problemų.

  • Siekiant didinti specialiųjų poreikių vaiko ugdymo(si) veiksmingumą paslaugas teikia logopedas. Įstaigoje nustatomi vaikų, kalbos, kalbėjimo ir komunikaciniai sutrikimai ir laiduojamos palankios ugdymosi sąlygos. Logopedo darbo laikas:
Pirmadienis – penktadienis   08:00 – 14:55 val.