Projektinė veikla

Projektinė veikla praplečia ugdymo erdvę, įtraukia įstaigos bendruomenę į aktyvesnį ugdymo problemų pažinimą ir sprendimą, lemia ugdymo plėtrą ir tęstinumą, daro įtaką ugdytinių gebėjimų raidai.

Aktyviai dalyvaujame rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosiose programose:
2015 m. – „Aš turiu dviratuką“
2016 m. – „Sveikatos ir judėjimo karuselė“
2017 m. – „Kur joji, Jonai“
2018 m. – „Judėk kaip mažas kamuoliukas“
2019 m. – „Judėjimas – sveikatai džiaugsmas“

Šeimos teigiamam požiūriui į ugdymą įtakoti padeda įstaigos, grupių bendruomenių bei pedagogų parengti ir įgyvendinami projektai:
 • „Piršteliai padeda kalbėti“ – „Bitučių“ grupė (Ilona Sigariova, Daiva Andriuškienė).
 • „Knyga – mano draugas“ – „Kiškučių“ grupė (Rasa Borusevičienė).
 • “Zipio draugai” – „Kačiukų“ grupė (Irena Daščiorienė).
 • „Pamilti gamtą per jos pažinimą“ – „Gandriukų“grupė (Birūta Intienė).
 • „Ranką duok ir nusišypsok“ – „Ežiukų“ grupė (Saulė Stancevičienė, Nijolė Joniškienė).
 • „Miklūs piršteliai – dailūs žodeliai“ – „Voveriukų“ grupė (Jūratė Badaukienė, Jolita Šimkienė).
 • „Mama, tėti, ar Jūs galit man padėti?“ – „Kačiukų“ grupė (Jolita Šimkienė).
 • „Dainų daina – 3“ – neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) Ona Deniušienė ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos chorinio dainavimo specialybės mokytoja Aldona Savčikienė.
 • „Mažojo akordeono ABC-6“ – neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) Ona Deniušienė ir akordeono specialybės mokytoja Silva Dumskienė.
 • „Skambančios dūdelės – 4“ – neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) Ona Deniušienė.
 • „Mažais žingsneliais per Lietuvą“.

2017-2018 m.m. auklėtoja metodininkė Rasa Borusevičienė įstaigoje tapo pradininkė projekto „Žaidimai moko“. 
2019-2020 m.m. skyriaus „Žvaigždutė“ Gandriukų grupės ugdytiniai ir jų auklėtoja Birūta Intienė dalyvauja respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame  projekte „Žaidimai moko“ .
Projekto aktualumas.
 • Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir skaitymo mokymui mokykloje.
 • Esant orientavimosi erdvėje bei regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan.
 • Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į bet kokią vaikų veiklą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.
Tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.
Uždaviniai:
 • plėsti erdvės sąvokas;
 • lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;
 • gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;
 • skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.
Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.
Tai programa skirta Europos mokykloms ir ikimokyklinėms įstaigoms. Ji suteikia galimybę bendrauti ir bendradarbiauti, kurti savo projektus, dalintis ir jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos dalimi.
„eTwinning“ programa skatina bendradarbiavimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT). Be to, programa „eTwinning“ siūlo nemokamas tęstinio profesinio tobulinimosi galimybes internete. Čia galima rasti gausybę priemonių, kurios padės tobulinti savo mokymo metodus, organizuoti veiklą įvairiomis temomis bei lavinti kompetencijas.
Programa „eTwinning“ siekia užtikrinti įtrauktį visose ugdymosi pakopose ir aktyviai kuria aplinką visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų gabumų ar kultūros, jų tėvams ir platesnei bendruomenei. „eTwinning“ programa prisideda prie ugdymo įstaigos plėtros, įgyvendina savo ugdymo turinį ir jį papildo, taiko inovatyvias pedagogines metodikas, apimančias įvairius metodus. Ši programa padeda pedagogams dirbti kartu, kaip komanda, planuoti „eTwinning“ projektus su kita pedagogine veikla bei leidžia dalintis savo patirtimi ir veiklomis su kolegomis savo įstaigoje ir už jos ribų.
Programos „eTwinning“ mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos – tai pavyzdžiai: jos įkvepia kitas ugdymo įstaigas ir padeda joms siekti to lygio, kurios pačios yra pasiekusios.
Programos koordinatorė auklėtoja metodininkė Jūratė Badaukienė.
Plačiau apie programą „eTwinning“ – https://www.etwinning.net/lt/pub/index.htm
Nuo 2017 m. lopšelos-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenė prisijungė prie respublikinės programos „Sveikatiada“.
Projektas „Sveikatiada“ – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse.
Projekto tikslas – ugdyti jaunąją kartą, neturinčią sveikatos problemų ir gebančią formuoti savo gyvenimo būdą atliekant informuotus sprendimus mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais.
Projekto dalyviai – vaikų lopšeliai – darželiai, pradinės, vidurinės ir pagrindinės mokyklos, gimnazijos.
Projekto įgyvendintojas VšĮ „Tikroji mityba“.
„Sveikatiada“ organizuoja:
tęstines veiklas – keturios pagrindinės per mokslo metus inicijuojamos veiklos skirtingomis sveikos gyvensenos temomis („Sveikos mitybos trimestras“; „Mankštiada“, „Vandens diena“, „Šok ir nesustok“); konkursus; Sveikatos apsaugos ministerijos finansuojamus projektus; tyrimus – moksleivių mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžių tyrimai; konferencijas.
„Sveikatiados“ šūkis: Sveikai gyventi yra smagu!
„Sveikatiados“ ambasadorius įstaigoje auklėtoja metodininkė Alina Pivanovičienė.
Plačiau apie programą „Sveikatiada“ – http://sveikatiada.lt/