Ugdymo programos
Ugdymo programos

Visuomenę nuolat veikia ekonominiai, socialiniai ir kiti pozityvūs ir negatyvūs veiksniai. Švietimas turi reaguoti į visus juos ir savo įtakos srityje kurti tokias  sąlygas, kurios padėtų vaikui, žmogui jaustis saugiai. Vykdant švietimo  kaitą būtina atsižvelgti į nuolat besikeičiančius visuomenės narių poreikius. Vadinasi, atsižvelgti  į vaikų, kuriuos ugdome, šeimos, kurių vaikus ugdome ir  pedagogų, kurie ugdo poreikius.

Įstaigoje įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

Ikimokyklinio ugdymo
turinį reglamentuoja valstybinė „Vėrinėlio“ programa ir 2007 metais įstaigos pedagogų parengta programa „Vaikystės mokyklėlė“. Programa skirta 1-3 ir 3-6 metų vaikams. Programa „Vaikystės mokyklėlė“ buvo koreguota bei patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-259 "Dėl pritarimo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms".

Ikimokykliniu ugdymu(si) siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijos, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi. Ši programa – orientyras, leidžiantis pedagogui, kryptingai organizuoti savo veiklą, ją vertinti ir koreguoti, kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas.

Programoje nusakyti pagrindiniai 1-6 metų vaikų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymui(si) būtinos kompetencijos, nurodytos ugdytinių veiklos kryptys ir būdai.

Programos turinys pagal poreikį gali būti kas dveji metai peržiūrimas, atrenkamas, papildomas ir koreguojamas, nuolat derinamas su ikimokykliniam ugdymui(si) keliamais tikslais ir uždaviniais. Programoje atsižvelgiama į vaiko ir šeimos interesus.

Priešmokyklinis ugdymas
įgyvendinamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Programa įgyvendinama vienerius metus ir skirta nuo 5 iki 6-7 metų vaikams.
 Programoje atsispindi pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6-7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos, nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus padėti vaikui pasiruošti mokyklai.

Ikimokyklinis amžius yra ypač palankus sveikos gyvensenos ir prevencinių vertybių vykdymui. Atsiliepdami į švietimo rekomendacijas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruojame sveikos gyvensenos  ir emocinės, socialinės, seksualinės prievartos prevencijai parengtas programas „Mokomės saugaus eismo“ ir „Esu saugus, nes žinau“.

Nuo 2005 metų sėkmingai įgyvendiname tarptautinę programą „Zipio draugai“. Programos tikslas - siekti geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti įgyti socialinių gebėjimų. Programa skirta 5-7 metų vaikams.