Tradicijos
Tradicijos

Įstaigos bendruomenės nariai didžiuojasi įstaiga. Mūsų tradicijos yra svarbi įstaigos kultūros dalis ji – vertybė, vaikas – aktyvus savo aplinkos kūrėjas.  Įstaiga turi savo tradicijas, lopšelis-darželis yra žinomas, jo veikla teigiamai vertinama vietos bendruomenėje. Leidžiame įstaigos laikraštuką „Žvaigždutės takeliu“, sukurta įstaigos internetinė svetainė (www.žvaigždutė.lt),  dalijamės patirtimi rajono spaudoje, nuolatos atnaujnami informaciniai stendai, organizuojamos atvirų durų savaitės, leidžiamas  „Informacinis leidinėlis“ tėvams, teikiamos individualios konsultacijos. Lopšelyje-darželyje organizuojami šie renginiai:

 Rugsėjo 1-osios šventė
 Mokytojo dienos paminėjimas
 Kūrybinės raiškos savaitės:
 • „Rudenėli labas“
 • „Svečiuose Mūzos“
 • „Susitikimas su Kalėdų Seneliu“
 • „Kalbos ir meno“
 • „Varpai suskambėjo - Velykos atėjo“
 • „Vaivorykštės spalvos“
 Kalendorinės šventės:
 • Advento vakarojimas
 • Atsisveikinimo su eglute rytmetys
 • Užgavėnių linksmybės
 Tautinės šventės:
 • Vasario 16-osios paminėjimas
 • Kovo 11-osios paminėjimas
 Vaikų, tėvų kūrybinių darbų parodos
 Sezoninės sveikatos savaitės
 Žemės dienos paminėjimas
 Atvirų durų savaitė
 Mokslo metų užbaigimo šventė „Zur zur malūnėlis“
 Šventė „Lik sveikas, darželi“
 Eglutės įžiebimo šventė