Tradicijos
Tradicijos

Įstaigos bendruomenės nariai didžiuojasi įstaiga. Mūsų tradicijos yra svarbi įstaigos kultūros dalis ji – vertybė, vaikas – aktyvus savo aplinkos kūrėjas.  Įstaiga turi savo tradicijas, lopšelis-darželis yra žinomas, jo veikla teigiamai vertinama vietos bendruomenėje. Leidžiame įstaigos laikraštuką „Žvaigždutės takeliu“, sukurta įstaigos internetinė svetainė (www.žvaigždutė.lt),  dalijamės patirtimi rajono spaudoje, nuolatos atnaujnami informaciniai stendai, organizuojamos atvirų durų savaitės, leidžiamas  „Informacinis leidinėlis“ tėvams, teikiamos individualios konsultacijos. Lopšelyje-darželyje organizuojami šie renginiai:

 Rugsėjo 1-osios šventė
 Mokytojo dienos paminėjimas
 Kūrybinės raiškos savaitės:
 • „Rudenėli, kas gi tavo pintenėlėj?“
 • „Mažieji talentai“
 • „Susitikimas su Kalėdų Seneliu“
 • „Tūkstantis gražių žodelių“
 • „Margutis rieda - vaikai pagauti jį bėga“
 • „Vaikystės spindulėlis“
 •  „Zur zur malūnėlis“
 Kalendorinės šventės:
 • Advento vakarojimas
 • Atsisveikinimo su eglute rytmetys
 • Šokim, trypkim - žiemą išvarykim
 Tautinės šventės:
 • Vasario 16-osios paminėjimas
 • Kovo 11-osios paminėjimas
 Vaikų, tėvų kūrybinių darbų parodos
 Sezoninės sveikatos savaitės
 Žemės dienos paminėjimas
 Atvirų durų savaitė
 Sezoninės pažinimo, tyrinėjimų, atradimų savaitės "Gamtos pėdutės"
 Šventė „Lik sveikas, darželi“
 Eglutės įžiebimo šventė