Teisės aktai
Teisės aktai


Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3d. Nr.I-983, Vilnius
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011 kovo 17 d. Nr. XI-1281)
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos
Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo