Teisės aktai
Teisės aktai


Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3d. Nr.I-983, Vilnius
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (2011 kovo 17 d. Nr. XI-1281)
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos
Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo