Apie mus
Apie mus


     Mes

1979 metų sausio 15 dieną, buvusioje Gelmanių sodyboje pastatytame lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ pradėjo krykštauti 300 vaikų balsų. Šiandien lopšelyje-darželyje 8 amžiaus grupes lanko 135 ugdytiniai. Įstaigoje dirba 31 darbuotojas, 15 puikiai savo darbą atliekančių kvalifikuotų pedagogų ir nuo jų neatsiliekančių kitų darbuotojų.
 
Prioritetus teikiame tautinės kultūros ir tautinių vertybių perimamumui  ir puoselėjimui įstaigoje ir už jos ribų, sveikatai, kaip vertybės sampratai - padėti vaikui įgyti vis platesnę ir gilesnę sveikos gyvensenos patirtį, laikytis sveikos gyvensenos principų kasdieninėje veikloje.
 
Tautines vertybes puosėlėti padeda įstaigoje įkurtas „Močiutės kiemelis“, seklyčia, interjere dominuoja tautiniai akcentai. Su žemaitiškomis tradicijomis supažindina ir jas puoselėja  vaikų ir pedagogų folklorinis ansamblis „Malūnėlis“.
 
Lopšelis-darželis nuo 2002 metų dalyvauja Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų „Sveikatos želmenėliai“ programoje, visos pedagogės yra Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narės. Programą sėkmingai įgyvendinti padeda sporto aikštynas, sveikatingumo grupė, sporto salė, organizuojamos sezoninės sveikatos savaitės.
 
 

  
   Vizija

Moderni ikimokyklinė įstaiga, kaip kryptingo bendro darbo, konstruktyvaus bendravimo erdvė, greitai reaguojanti į visuomenės poreikius, vertybių sistemą, pedagogo vaiko ir šeimos sąveikoje užtikrinanti gerą vaikų brandumą mokyklai, puoselėjant tautines vertybes ir sveiką gyvenseną, siekianti pastovaus pedagogų tobulėjimo, saviraiškos bei individualaus darbo stiliaus, tampanti vienu iš sockultūros židinių savo gyvenamajame rajone, mieste.
 
 
 
 
   Misija

1. Lopšelio-darželio paskirtis - padėti šeimai, laiduoti lankstumą, variantiškai vykdyti vaikų globos ir ugdymo funkcijas.
 
2. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais Švietimo ir Mokslo ministerijos norminiais aktais, įstaigos nuostatais.
 
3. Įstaiga įgyvendindama švietimo reformos tikslus, uždavinius ir priemones, siekia: puoselėti tautines vertybes, parengti aukštesnei ugdymo pakopai brandžius ir sveikus ugdytinius, išlaikant nuoseklumą, tęstinumą, sistemingumą:  šeima - darželis - mokykla, visos bendruomenės aktyvaus dalyvavimo sveikos gyvensenos programoje, pedagogų kvalifikacinio tobulėjimo, saviraiškos ir „mokymosi visą gyvenimą“.